Web Informer Button

Οι άλλες μας ιστοσελίδες.

www.smart-press.gr

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη .!!
========================================

Δείτε τους υποψήφιους σε Α’ και Β’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την απόφαση του πρωτοδικείου

ΑΠΟΦΑΣΗ 338/2015
(Αριθμός Κατάθεσης Πράξης 637/10-1-2015)

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

            ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Γεωργία Στεφανίδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Σοφία Αντωνιάδου Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Ελένη Παπαγεωργοπούλου.
            ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 20 Ιανουαρίου 2015, προκειμένου να δικάσει επί της υπ΄αριθ. 637/2015 Πράξεως του Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης περί αυτεπαγγέλτου διορθώσεως της κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας εκδοθείσης υπ’ αριθ. 337/2015 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 στην Α' και Β' Εκλογικές περιφέρειες Θεσσαλονίκης.-
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
            Από το άρθρο 33 του ΠΔ 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» προκύπτει ότι η ανακήρυξη των εγκύρως προταθέντων υποψηφίων βουλευτών, προκειμένου αυτοί να λάβουν μέρος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ανήκει στη δικαιοδοσία των οικείων πολιτικών δικαστηρίων, άποψη που συνάδει και προς την παρ. 4 του άρθρου 94 του Συντάγματος, στην οποία ορίζεται ότι στα πολιτικά ή τα διοικητικά δικαστήρια μπορεί να ανατεθεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα διοικητικής φύσεως που ορίζει ο νόμος. Εξ άλλου, η ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών από δικαστικό όργανο (πολιτικό δικαστήριο) είναι πράξη με την οποία ασκείται πράγματι διοικητική λειτουργία υπό τον τύπο δικαστικής αποφάσεως, εκδιδομένης, στην περίπτωση αυτή, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Επομένως, και εφόσον η περί ανακηρύξεως των υποψηφίων βουλευτών απόφαση έχει τον χαρακτήρα διοικητικής πράξεως, η πράξη αυτή μπορεί, μέχρι τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών, να ανακληθεί, να μεταρρυθμισθεί ή να διορθωθεί από το οικείο πολιτικό δικαστήριο, εάν διαπιστωθεί πλημμέλειά της (ΣτΕ 2715/2005 ΝΟΜΟΣ). Σε κάθε περίπτωση, η διόρθωση αποφάσεως ανακηρύξεως των εγκύρως προταθέντων υποψηφίων βουλευτών, ιδία στην πολύ συνήθη περίπτωση που, ως εκ του ιδιαιτέρως μεγάλου αριθμού υποψηφίων, εμφιλοχωρούν λάθη στο διατακτικό της κατά την εκεί μεταφορά των στοιχείων τους από τις κατατεθείσες προτάσεις υποψηφιότητας των υποψηφίων είναι δυνατή και επιτρεπτή και εν όψει των ορισμών των άρθρων 315 επ. του ΚΠολΔ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολΔ, αν από παραδρομή, κατά τη σύνταξη της αποφάσεως, περιέχονται λάθη, γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε ελλιπώς ή ανακριβώς, το Δικαστήριο που την εξέδωσε μπορεί, και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα του απόφαση, εκδιδομένη κατά τη διαδικασία, κατά την οποία εκδόθηκε και η διορθουμένη τοιαύτη (άρθρο 318 παρ. 1 ΚΠολΔ). Η διόρθωση δε της αποφάσεως είναι, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δυνατή, έστω και αν ακόμη μεταβάλλεται έτσι το διατακτικό της, αφού η μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό στην απόφαση, που είναι επιτρεπτή από το νόμο, δεν αποτελεί παραβίαση των διατάξεων περί δεδικασμένου, αφού αποδίδεται η αληθής θέληση του Δικαστηρίου, που εξέδωσε την απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα (Α.Π. 1132/80 ΝοΒ 29 . 520, ΕφΘεσ 3117/88 ΕλλΔνη 30. 993).
            Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθ. 637/2015 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης εισάγεται αίτηση αυτεπαγγέλτου διορθώσεως της κατά την εκουσία δικαιοδοσία εκδοθείσης υπ’ αριθ. 337/2015 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 στην Α' και Β' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Μ’ αυτό το περιεχόμενο η ένδικη Πράξη παραδεκτά φέρεται στο παρόν Δικαστήριο, το οποίο είναι, κατά τα εν αρχή αναφερόμενα, αρμόδιο να τη δικάσει κατά  τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, κατά την οποία εκδόθηκε και η υπό διόρθωση απόφαση. Πρέπει, συνεπώς, να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.
            Από πάντα τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτει ότι με την υπ’ αριθ. 337/2015 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 στην Α' και Β' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, πλην όμως : Α) κατά τη σύνταξη του διατακτικού της εμφιλοχώρησαν, εκ παραδρομής, λάθη στα στοιχεία των ανακηρυχθέντων υποψηφίων και Β) στο διατακτικό της εμφιλοχώρησε εκ παραδρομής λάθος σχετικά με την  ονομασία του κόμματος με το όνομα «Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος». Οι παραδρομές αυτές είναι προφανείς, αντιπαραβαλλόμενες προς το περιεχόμενο των προαναφερθεισών προτάσεων και, συνεπώς, πρέπει η υπό το προαναφερόμενο περιεχόμενο και αίτημα ένδικη Πράξη να γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό, στο οποίο, για λόγους ενότητας της περί ανακηρύξεως των υποψηφίων συνδυασμών αποφάσεως, το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο, μετά την επισήμανση και διόρθωση των παραδρομών, να επαναλάβει, με αποκατεστημένες πλέον τις εμφιλοχωρήσασες στην αρχική απόφαση πλημμέλειες, το σύνολο του διατακτικού της, προκειμένου έτσι να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι και οι εμπλεκόμενες με την εκλογική διαδικασία υπηρεσίες.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
            Δέχεται την εισαγομένη δια της υπ’ αριθ. 637/2015 Πράξεως του Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αίτηση αυτεπαγγέλτου διορθώσεως της υπ’ αριθ. 337/2015 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου.-
            Διορθώνει την απόφαση αυτή ως προς τα ακόλουθα: Α) Συμπληρώνει το όνομα της υποψηφίας με το συνδυασμό ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ του Αναστασίου, με το ελλείπον υποκοριστικό  Βούλα ως εξής: ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΒΟΥΛΑ) του Αναστασίου.
Β)Διορθώνει το όνομα του υποψηφίου με το συνδυασμό «ΠΟΤΑΜΙ» ΠΕΓΚΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Χρήστου, από το εσφαλμένο ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΓΚΑΣ του Χρήστου, στο ορθό ΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Χρήστου,
και Γ) διορθώνει το διατακτικό της και σε σχέση με την αναφερόμενη στα παραπλεύρως του ονόματος των υποψηφίων ονομασία του κόμματος «ΤΕΛΕΙΑ» από το εσφαλμένο (ΤΕΛΕΙΑ), στο ΟΡΘΟ (Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος).
            Επαναλαμβάνει, για λόγους ενότητας της περί ανακηρύξεως των υποψηφίων, ήδη διορθουμένης, αποφάσεως, το σύνολο του διατακτικού της, με αποκατεστημένες πλέον τις εμφιλοχωρήσασες πλημμέλειές της, όπως αυτές ανωτέρω επισημάνθηκαν και διορθώθηκαν, το οποίο (διορθωμένο διατακτικό) έχει ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Α) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ υποψήφιοι Βουλευτές στην Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης για τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 οι παρακάτω:
1)       ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Νικολάου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
2)       ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευσταθίου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
3)       ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αβραάμ, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
4)       ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
5)       ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
6)       ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΙΟΣ του Αθανασίου, (ΚΚΕ(μ-λ) Μ-ΛΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία),
7)       ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αθανασίου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
8)       ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ του Ιωάννου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
9)       ΑΘΑΝΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
10)     ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
11)     ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
12)     ΑΛΕΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ανδρέα, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
13)     ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του Χαραλάμπους, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
14)     ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
15)     ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
16)     ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
17)     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Χαραλάμπους, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
18)     ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ του Κωνσταντίνου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
19)     ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
20)     ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στέργιου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
21)     ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
22)     ΒΑΛΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Βασιλείου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
23)     ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
24)     ΒΑΡΝΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Θεοδώρου, (ΚΚΕ(μ-λ) Μ-ΛΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία),
25)     ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λαζάρου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
26)     ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Δημητρίου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
27)     ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΕΦΗ) του Δημητρίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
28)     ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
29)     ΒΙΔΑΛΗ ΛΥΔΙΑ του Ευαγγέλου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
30)     ΒΙΤΟΥΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του Ιωάννη, (ΚΚΕ(μ-λ) Μ-ΛΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία),
31)     ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του Αστερίου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
32)     ΓΑΖΙΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ του Στεφάνου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
33)     ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
34)     ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φωτίου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
35)     ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ηρακλή, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
36)     ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
37)     ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
38)     ΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Θύμιου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
39)     ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
40)     ΓΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
41)     ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
42)     ΓΚΕΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη, (ΚΚΕ(μ-λ) Μ-ΛΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία),
43)     ΓΚΙΑΛΗ ΘΕΑΝΩ του Αναστασίου, (Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος),
44)     ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Πέτρου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
45)     ΓΚΟΥΣΜΠΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου, (Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος),
46)     ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
47)     ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ του Γεωργίου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
48)     ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ιακώβου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
49)     ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
50)     ΔΑΛΑΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του Ελευθερίου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
51)     ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ισαάκ, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
52)     ΔΑΜΠΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Αποστόλου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
53)     ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
54)     ΔΟΥΒΛΕΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Ιωάννη, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
55)     ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ του Ιωάννη, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
56)     ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
57)     ΔΡΟΓΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
58)     ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Στεφάνου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
59)     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
60)     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Σπύρου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
61)     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εμμανουήλ, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
62)     ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ του Ταξιάρχη, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
63)     ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
64)     ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού-Κωνσταντίνου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
65)     ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Χαραλάμπους, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
66)     ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
67)     ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του Θεοδοσίου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
68)     ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ),
69)     ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
70)     ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) του Αντωνίου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
71)     ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
72)     ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
73)     ΚΑΛΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
74)     ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Μιχαήλ, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
75)     ΚΑΛΠΑΖΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
76)     ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΡΙΑ) του Παναγιώτη, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
77)     ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Γεωργίου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
78)     ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΝΑ του Νικολάου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
79)     ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ του Ισαάκ, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
80)     ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
81)     ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
82)     ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του Νικολάου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
83)     ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
84)     ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου, (ΚΚΕ(μ-λ) Μ-ΛΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία),
85)     ΚΑΤΣΑΝΗ-ΤΕΡΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) συζ. Κλωνάρη, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
86)     ΚΑΤΣΙΑΦΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του Γεωργίου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
87)     ΚΑΤΣΙΟΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του Βασιλείου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
88)     ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
89)     ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του Αντωνίου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
90)     ΚΕΡΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ του Φωτίου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
91)     ΚΕΣΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, (Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος),
92)     ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου, (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ),
93)     ΚΙΤΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σάββα, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
94)     ΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Οδυσσέα, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
95)     ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
96)     ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
97)     ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου, (ΚΚΕ(μ-λ) Μ-ΛΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία),
98)     ΚΟΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
99)     ΚΟΡΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του Ευαγγέλου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
100)   ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
101)   ΚΟΥΚΟΥΔΕΑ ΑΝΝΑ του Κοσμά, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
102)   ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Στυλιανού, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
103)   ΚΟΥΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Αντωνίου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
104)   ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ζέρβα, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
105)   ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
106)   ΚΤΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου, (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ),
107)   ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αβραάμ, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
108)   ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θωμά, (Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος),
109)   ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
110)   ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
111)   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Χρήστου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
112)   ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
113)   ΛΑΒΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αγγέλου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
114)   ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του Λαζάρου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
115)   ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Χρήστου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
116)   ΛΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
117)   ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Αποστόλου, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
118)   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
119)   ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ιωάννη, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
120)   ΜΑΝΤΑΖΗ ΔΟΜΝΑ του Ανδρέα, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
121)   ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Δημητρίου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
122)   ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Αλέξανδρου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
123)   ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, (ΚΚΕ(μ-λ) Μ-ΛΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία),
124)   ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Μάρκου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
125)   ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
126)   ΜΕΪΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
127)   ΜΕΛΑΝΕΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΝΙΑ) του Αριστοτέλη, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
128)   ΜΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
129)   ΜΕΡΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Γεωργίου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
130)   ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Ανδρέα, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
131)   ΜΗΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Ευστρατίου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
132)   ΜΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
133)   ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
134)   ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
135)   ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Σπυρίδωνος, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
136)   ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ συζ. Κωνσταντίνου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
137)   ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
138)   ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
139)   ΝΑΤΖΜΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Τζωρτζ, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
140)   ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
141)   ΝΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του Σωτηρίου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
142)   ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
143)   ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
144)   ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
145)   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Νικολάου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
146)   ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
147)   ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του Γεωργίου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
148)   ΠΑΛΗΟΣΕΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του Ευθυμίου, (ΕΔΕΜ),
149)   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Μιχαήλ, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
150)   ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του Γεωργίου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
151)   ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Παναγιώτη, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
152)   ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
153)   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Ιωάννη, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
154)   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Θεοφάνη, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
155)   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Παναγιώτη, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
156)   ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεμιστοκλή, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
157)   ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) του Ιωάννη, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
158)   ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΚΙΜΩΝ του Θωμά, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
159)   ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του Ιωάννη, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
160)   ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΝΑ του Γεωργίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
161)   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
162)   ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιλτιάδη, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
163)   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Νικολάου, (Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος),
164)   ΠΑΣΑΛΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Ισαάκ, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
165)   ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗ του Κωνσταντίνου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
166)   ΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Χρήστου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
167)   ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
168)   ΠΙΓΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Στυλιανού, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
169)   ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Αθανασίου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
170)   ΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του Νικολάου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
171)   ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του Ελευθερίου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
172)   ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
173)   ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
174)   ΡΑΓΤΖΗ ΝΙΚΗ του Ιωάννη, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
175)   ΡΑΪΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του Δημητρίου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
176)   ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
177)   ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου, (ΕΔΕΜ),
178)   ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
179)   ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γρηγορίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
180)   ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Λεωνίδα, (ΚΚΕ(μ-λ) Μ-ΛΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία),
181)   ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Δημητρίου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
182)   ΣΑΜΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
183)   ΣΑΜΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
184)   ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
185)   ΣΕΡΔΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Γεωργίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
186)   ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέργιου, (Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος),
187)   ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του Γεωργίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
188)   ΣΙΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη, [ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ]
189)   ΣΚΟΥΝΑΚΗ ΑΡΕΤΗ του Δημόκριτου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
190)   ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Χαραλάμπους, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
191)   ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Βασιλείου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
192)   ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ανδρέα, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
193)   ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δημητρίου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
194)   ΣΤΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
195)   ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αχιλλέα, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
196)   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
197)   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του Αντωνίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
198)   ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
199)   ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Κυριάκου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
200)   ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημητρίου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
201)   ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
202)   ΣΥΡΠΗ ΜΑΡΙΝΑ του Αναστασίου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
203)   ΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Ευαγγέλου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
204)   ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Σάββα, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
205)   ΤΑΧΙΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
206)   ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΒΟΥΛΑ) του Αναστασίου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
207)   ΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
208)   ΤΕΡΚΕΝΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
209)   ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
210)   ΤΖΑΜΑΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αρίσταρχου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
211)   ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Χρήστου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
212)   ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΒΑΪΟΣ του Βασιλείου, (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ),
213)   ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Ιωάννη, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
214)   ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βλαδίμηρου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),

215)   ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Βασιλείου-Κλεάνθη, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
216)   ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αναστασίου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
217)   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Γεωργίου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
218)   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
219)   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
220)   ΤΡΟΥΠΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ιωάννη, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
221)   ΤΡΥΨΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
222)   ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
223)   ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Βασιλείου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
224)   ΤΣΙΟΜΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ορφέα, (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ),
225)   ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
226)   ΤΣΙΦΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
227)   ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Οδυσσέα, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
228)   ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Χρήστου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
229)   ΤΥΠΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ του Γεωργίου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
230)   ΦΙΛΙΠΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Χρήστου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
231)   ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του Νικολάου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
232)   ΦΛΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Νικολάου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
233)   ΦΟΥΡΝΟΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ, (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ),
234)   ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
235)   ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Επαμεινώνδα, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
236)   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
237)   ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αριστοτέλη, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
238)   ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
239)   ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
240)   ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Ιωάννη, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
241)   ΧΕΪΡ ΡΙΚΑΡΝΤΟ του Ριμόν (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
242)   ΧΡΙΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ του Τηλέμαχου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
243)   ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Φωτίου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
244)   ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Νικολάου, (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ),
245)  ΧΥΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),

Β) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ υποψήφιοι Βουλευτές στην Β΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης για τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 οι παρακάτω:
1)       ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΑΝΩ του Λαζάρου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
2)       ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αντωνίου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ),
3)       ΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
4)       ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Αθανασίου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ),
5)       ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του Γεωργίου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ),
6)       ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ),
7)       ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Ιωάννη, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
8)       ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Λαζάρου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
9)       ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
10)     ΒΑΛΑΝΗ-ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του Κωνσταντίνου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
11)     ΒΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
12)     ΒΑΡΒΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
13)     ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρυσοστόμου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
14)     ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ),
15)     ΒΕΖΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παντελή, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
16)     ΒΕΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
17)     ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
18)     ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
19)     ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
20)     ΒΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
21)     ΒΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
22)     ΓΑΪΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του Δημητρίου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ),
23)     ΓΕΡΑΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Ζήση, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
24)     ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
25)     ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του Δημητρίου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
26)     ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Χαρίλαου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
27)     ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Ευστρατίου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
28)     ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χαραλάμπους, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
29)     ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του Φωτίου-Ευαγγέλου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
30)     ΓΩΓΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αθανασίου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ),
31)     ΔΑΪΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
32)     ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
33)     ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη, (ΚΚΕ(μ-λ) Μ-ΛΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία),
34)     ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ του Αντωνίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
35)     ΔΟΥΚΑ ΔΙΝΟΜΑΧΗ του Νικολάου, (Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος),
36)     ΔΡΑΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Κωνσταντίνου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
37)     ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
38)     ΖΔΟΥΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ),
39)     ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του Παναγιώτη, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
40)     ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ζήση, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
41)     ΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευσταθίου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
42)     ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Χρήστου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
43)     ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χριστόδουλου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
44)     ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
45)     ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
46)     ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Αντώνη, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
47)     ΚΑΪΝΑΜΙΣΗ-ΦΥΤΩΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Κωνσταντίνου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
48)     ΚΑΛΚΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
49)     ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
50)     ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ),
51)     ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
52)     ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
53)     ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
54)     ΚΙΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
55)     ΚΙΟΣΣΕ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΕΝΝΥ) του Αθανασίου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
56)     ΚΛΑΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ηλία, (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ),
57)     ΚΟΚΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Στεφάνου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
58)     ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του Ευαγγέλου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
59)     ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Όμηρου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
60)     ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Δημητρίου, (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ),
61)     ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
62)     ΚΥΓΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Φιλίππου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
63)     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ του Πέτρου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
64)     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
65)     ΚΩΤΑΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Βασιλείου, (Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος),
66)     ΚΩΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Δημητρίου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
67)     ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
68)     ΛΑΘΗΡΑ ΖΩΗ του Βασιλείου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
69)     ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ροήλ, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
70)     ΛΙΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
71)     ΛΥΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ηλία, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
72)     ΜΑΑΪΤΑ ΤΖΑΜΑΛ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Σάμι, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
73)     ΜΑΖΓΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Κωνσταντίνου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
74)     ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Γερμανού, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
75)     ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημοσθένη, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
76)     ΜΗΛΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του Βασιλείου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
77)     ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
78)     ΜΠΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
79)     ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αντωνίου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
80)     ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
81)     ΜΥΡΩΝΗ-ΚΟΥΛΑΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ του Δημητρίου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
82)     ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Νικολάου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
83)     ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Στεργίου (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
84)     ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
85)     ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
86)     ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΝΑ συζ. Νικολάου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
87)     ΝΥΦΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
88)     ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Θωμά, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
89)     ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννη, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
90)     ΞΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Γεωργίου, (ΕΔΕΜ),
91)     ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χρήστου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
92)     ΟΥΖΟΥΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του Νικολάου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
93)     ΠΑΛΑΣΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Μιλτιάδη, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
94)     ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αλεξάνδρου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
95)     ΠΑΡΟΥΣΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Λαζάρου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
96)     ΠΑΤΣΙΑ-ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΙΩΤΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΜΠΙΑ) συζ. Χρήστου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
97)     ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ευσταθίου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
98)     ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
99)     ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) του Αθανασίου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ),
100)   ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στυλιανού, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
101)   ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
102)   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φραγκίσκου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
103)   ΡΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Δημητρίου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
104)   ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ),
105)   ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη, (ΚΚΕ(μ-λ) Μ-ΛΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία),
106)   ΣΑΜΑΡΑ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βασιλείου, (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ),
107)   ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου, (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ),
108)   ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αθανασίου, (ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ),
109)   ΣΑΤΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου, (Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος),
110)   ΣΑΦΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αντωνίου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
111)   ΣΕΡΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Βασιλείου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
112)   ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αθανασίου, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ),
113)   ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
114)   ΣΚΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
115)   ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
116)   ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σταύρου, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
117)   ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
118)   ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ ΒΑΓΙΑ του Γρηγορίου, [ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ)],
119)   ΤΖΙΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αστερίου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
120)   ΤΟΚΤΩΡ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κωνσταντίνου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
121)   ΤΟΠΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΒΑΚΗΣ) του Γεωργίου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
122)   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του Γεωργίου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
123)   ΤΣΙΜΠΕΡΑΣ-ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
124)   ΤΣΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννη, (ΚΚΕ(μ-λ) Μ-ΛΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία),
125)   ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Πέτρου, (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ),
126)   ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ του Γεωργίου, (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ),
127)   ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του Αθανασίου, (ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ),
128)   ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΣΧΑΛΙΑ (ΑΝΙΑ) του Θεοδώρου, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
129)   ΧΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
130)   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου, (ΛΑ.Ο.Σ. Με τους Έλληνες για την Ελλάδα),
131)   ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ, (ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση),
132)   ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη, (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ),
133)   ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του Δημητρίου, (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ),
134)   ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη, (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ),
135)   ΧΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του Σπύρου, (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ),
136)   ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κωνσταντίνου, (Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος),
137)  ΨΑΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη, (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ).

            ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίσθηκε την 10η Ιανουαρίου 2015 και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στο ακροατήριό του παραχρήμα.dikaiologitika.gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

{Ενημέρωση}

    Παρακαλώ κατά την αναδημοσίευση να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το tsounami
    Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, διασκευή ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του παρόντος Ιστολογίου, χωρίς την παραπομπή στην πηγή (Νόμος 2121/1993).
    copyright: Tsounami 2018