Web Informer Button

Οι άλλες μας ιστοσελίδες.

www.smart-press.gr

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη .!!
========================================

Εισήγηση προς το Δ.Σ.για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Η εισήγηση του 34ου θέματος της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη και αφορά στην:
 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

«Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στα συμβούλια των Δημοτικών κοινοτήτων (παρ. 9 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010) και στα συμβούλια των Τoπικών κοινοτήτων (παρ. 6 του άρθρου του άρθρ. 84 του Ν. 3852/2010). Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της κάθε κοινότητας».

Θα πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 και τα άρθρα 83 και 84 οι δημοτικές και τοπικές κοινότητες αντίστοιχα, έχουν νομοθετημένες αρμοδιότητες, οι οποίες φυσικά και εξακολουθούν να ισχύουν, ενώ ειδικά για τις τοπικές κοινότητες η παρ. 9 του άρθρου 84 ορίζει ότι αν «για οποιοδήποτε λόγο το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητές του, τότε τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κατά τόπο αρμοδίου αντιδημάρχου».

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, αποτελεί υλοποίηση της δέσμευσης προς τους πολίτες του Θερμαϊκού, την οποία ως δημοτική παράταξη είχαμε αναλάβει από τον Νοέμβριο του 2010δηλ. από την εφαρμογή του Καλλικράτη.

Ο κ. Δήμαρχος, με άλλη απόφασή του, θα παραχωρήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Η παραχώρηση αρμοδιοτήτων στα Δημοτικά και Τοπικά Συμβούλια, καθώς και στους Προέδρους αυτών, αποτελεί μια κορυφαία διαδικασία ως προς την πολιτική επιλογή της αποκέντρωσης από την παρούσα δημοτική αρχή. Περαιτέρω, στόχος μας είναι η αποκέντρωση να αποτελέσει μια συνεχή διαδικασία, μια συνεχή προσπάθεια και σε καμία περίπτωση δε θα σταματήσει η ενίσχυση, με κάθε τρόπο, των κοινοτήτων και ιδιαίτερα των πιο απομακρυσμένων από το κέντρο του Δήμου μας. Με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των συνδημοτών μας στην επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν το Δήμο μας και στην υποβοήθηση του έργου της δημοτικής αρχής. Άλλωστε με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο, κάτι το οποίο θα αποβεί μετά βεβαιότητας προς όφελος του Δήμου και των συνδημοτών μας. Για τους λόγους αποστείλαμε σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητας πρόταση για τις αρμοδιότητες που τίθενται προς μεταβίβαση και ελήφθησαν οι εξής γνωμοδοτικές αποφάσεις :


Η υπ’ αριθ. 98/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας


Η υπ’ αριθ. 13/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Τριάδας.


Η υπ’ αριθ. 19/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών.


Η υπ’ αριθ. 01/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μηχανιώνας.


Η υπ’ αριθ. 10/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής.


Η υπ’ αριθ. 08/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κερασιάς.


Η υπ’ αριθ. 08/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεσημερίου.


Η υπ’ αριθ. 05/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου.

Μετά τις αποφάσεις αυτές οι ακριβείς αρμοδιότητες που προτείνονται για μεταβίβαση, είναι οι εξής :


Ανάληψη πρωτοβουλιών, εισήγηση στα αρμόδια όργανα και συμμετοχή σε θέματα σχετικά με προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.


Δράσεις σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία για τη συντήρηση των δηµοτικών οδών, συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δηµοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων και παραλίας της περιοχής ευθύνης της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας.


∆ράσεις αξιοποίησης των ακινήτων του Δήμου σε συνεργασία με την ΤΕΘ, Αναπτυξιακή κ.α. που βρίσκονται στα όρια της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας.


Παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα, σε συνεργασία πάντοτε με την Πολιτική Προστασία και τις Ομάδες Εθελοντισμού.


Δράσεις και προτάσεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και προτάσεις για τη συγκοινωνία της περιοχής της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας.


Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και προτάσεις για τον προσδιορισμό ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.


Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, τη λήψη μέτρων και τον έλεγχο για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων. Η εισήγηση για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών καθώς και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου στα όρια της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.


Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων και την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών, καθώς και η μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.


Η παρακολούθηση και ο έλεγχος σε συνεργασία με το ΔΗΠΠΑΚΥΘ, των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης, εκτός αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του σχετικού ΝΠΔΔ του Δήμου, καθώς και η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.


Προτάσεις και ανάληψη δράσεων εκτέλεσης νέων έργων καθώς και συντήρησης και λειτουργίας των έργων που έχουν ήδη εκτελεστεί.


Πρόταση για γνωμοδότηση χωροθέτησης και λειτουργία των λαϊκών αγορών, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών εντός των ορίων της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, η πρόταση των θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και γενικά υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.


∆ράσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση, σε συνεργασία με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου.


Άσκηση ελέγχου για την σωστή περισυλλογή καθώς και η εν γένει µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα.


Λειτουργία και εποπτεία των κοιµητηρίων εντός των ορίων της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού κοιμητηρίων, πλην της οικονομικής διαχείρισης αυτών.


∆ιοργάνωση πολιτιστικών, πνευµατικών και κοινωνικών εκδηλώσεων και γενικότερα η ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα, καθώς και η συμμετοχή σε διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με το σχετικό ΝΠΔΔ του Δήμου και τους αρμοδίους αντιδημάρχους.


∆ράσεις και πρωτοβουλίες για την εξέταση ειδικών ή γενικών προβληµάτων σε ειδικές κατηγορίες δηµοτών όπως άστεγοι και ευπαθείς οµάδες.


Προώθηση του εθελοντισµού και συνεργασία µε οµάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας.


Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το Δήμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Εισήγηση προς τις οικείες υπηρεσίες του Δήμου για την επιβολή των κατά νόμο κυρώσεων, σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται. Επίσης, η μερίμνα για την τήρηση των υποχρεώσεων των δημοτών για τη μη εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους καθώς και η πρόταση για την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.


Η πρόταση - γνωμοδότηση για την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδία τους στο σχολείο και αμελούν την τακτική φοίτηση τους.


Η εκτέλεση τοπικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης σε συνεργασία με την αντίστοιχη Αντιδημαρχία, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.


Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.


Η συμμετοχή εκπροσώπου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.


Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, καθώς και ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Γνωμοδότηση για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου.


Η υποβολή προτάσεων για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της.


Η υποβολή εισηγήσεων για τον ορισμό της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων αστικών γραμμών λεωφορείων και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών γραμμών στα όρια της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.


Η υποβολή εισηγήσεων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Η λήψη απόφασης για την απαγόρευση ή δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.


Η γνωμοδότηση για την ονομασία των οδών, πλατειών, την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.


Η διατύπωση προτάσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σε συνεργασία με τις ομάδες πολιτικής προστασίας.


Η διαχείριση στα όρια της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, βοσκοτόπων, η εισήγηση για την έρευνα και μελέτη θεμάτων για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας καθώς και η διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.


Η δράση για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.


Η δράση για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.

Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και η προέγκριση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.


Η εισήγηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο.


Η προέγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.


Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων «και πώλησης προϊόντων καπνού καθώς και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου - καφενείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.δ. 1044/ /1971, όπως ισχύει».


Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του ν. 3377/2005 καθώς και ο σχετικός έλεγχος και ενημέρωση των οικείων υπηρεσιών του δήμου για την επιβολή κυρώσεων.


Η οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών.

{Ενημέρωση}

    Παρακαλώ κατά την αναδημοσίευση να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το tsounami
    Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, διασκευή ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του παρόντος Ιστολογίου, χωρίς την παραπομπή στην πηγή (Νόμος 2121/1993).
    copyright: Tsounami 2017