Web Informer Button

Οι άλλες μας ιστοσελίδες.

www.smart-press.gr

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη .!!
========================================

Διεθνής διαγωνισμός «Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Θερμαϊκού» για 24 μήνες

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Αριθμ. 10749
Ο Δήμος Θερμαϊκού διακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εργασία «Διαχείριση Απορ ριμμάτων Δήμου Θερμαϊκού» για 24 μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του Π.Δ. 60/2007 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).
Ο Συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 1.663.810,88€ (συμπεριλαμβα− νομένου ΦΠΑ 13% και 23%) και θα βαρύνει τους προϋ− πολογισμούς του Δήμου Θερμαϊκού για τα οικονομικά έτη 2015, 2016, 2017 για τα οποία έχουν δεσμευθεί οι σχετικές πιστώσεις.
Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2015: 277.301,81 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Δια− δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:27.05.2015
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφο− ρών: Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γί− νεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την κατα− ληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και ώρα 10.00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ− σφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδή− ποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσί− ες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης Π1−2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνι− κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ανα− γνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα (επιχειρή− σεις), συνεταιρισμοί, καθώς και συμπράξεις αυτών (π.χ. ενώσεις, κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοι− νή προσφορά, που ασκούν τη δραστηριότητα της περιγραφόμενης εργασίας (Αποκομιδή − Διαχείρι− ση απορριμμάτων) και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την
τεχνογνωσία για την εκτέλεση της εργασίας και την ικανότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του διαγωνισμού.
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο− γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παρο− χής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλε− κτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.− Διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 29.182,49 € που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προ− εκτιμώμενης αμοιβής (εκτός ΦΠΑ). Η εγγύηση μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη−μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Ορ− γανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α ́ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.− Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμεί− ου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής θα είναι κατά ένα (1) μήνα του− λάχιστον μεγαλύτερη από την ισχύ των προσφορών των διαγωνιζομένων.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρω− τότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.thermaikos.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευ− ρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thermaikos.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Λεπτομέ− ρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών και οι ενδια− φερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην Υπηρε− σία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Φ.Ε.Κ./τ.Δ.Δ.Σ και στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η σχετική προκήρυξη Σύμβασης απεστάλη στην Υπη− ρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Εφημερί− δων στις 21.05.2015 (2015/S 099−180346).
Περαιάς, 27 Μαΐου 2015
Ο Δήμαρχος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

{Ενημέρωση}

    Παρακαλώ κατά την αναδημοσίευση να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το tsounami
    Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, διασκευή ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του παρόντος Ιστολογίου, χωρίς την παραπομπή στην πηγή (Νόμος 2121/1993).
    copyright: Tsounami 2017