Web Informer Button

Οι άλλες μας ιστοσελίδες.

www.smart-press.gr

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη .!!
========================================

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Θερμαικού Τετάρτη 17 Ιουνίου.Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 16:30 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θερμαικού της οποίας είμαι μέλος.
Σας παρουσιάζω παρακάτω τα θέματα διαβούλευσης ώστε να λάβετε γνώση και εάν επιθυμείτε μπορείτε να στείλετε τις θέσεις σας και τις απόψεις σας μέχρι την Κυριακή 14 Ιουνίου στο μεηλ μου dakota169@gmail.com ώστε να τις διαβάσω να τις ομαδοποιήσω και να αναφερθώ σε αυτές κατά την διάρκεια της συνεδρίασης διότι αποψή μου είναι πως σωστός δημότης είναι ο ενημερωμένος δημότης.Δημήτρης Τσιαουσίδης

Διαβάστε παρακάτω τις εισηγήσεις των δύο θεμάτων:

Εισήγηση προς την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης και Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Θερμαϊκού» 
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για: 
1. Τη θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία και χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θερμαϊκού (πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων). 
2. Την ασφάλεια, προστασία και άνεση της κίνησης των πεζών, χωρίς εμπόδια σε όλη την επιφάνειά των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες. 
3. Τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.
 4. Την ελεύθερη, άμεση και συνεχή διάθεση και απόλαυση των κοινοχρήστων χώρων από το κοινό. 5. Την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και την αποκομιδή των απορριμμάτων. 
6. Την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων (εμπορικών, υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ). 
7. Την ενδυνάμωση της εμπορικής κίνησης με την οργανωμένη παρουσίαση των κοινόχρηστων χώρων. 
8. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παραχώρηση και τη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων (όπως αυτό προσδιορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 2 του επισυναπτόμενου σχεδίου) παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για την Έγκριση του Κανονισμού Παραχώρησης και Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

Το δεύτερο θέμα.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


ΘΕΜΑ:  Καθορισμός των θέσεων τοποθέτησης στεγάστρων αναμονής   επιβατών αστικών γραμμών και   έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών  αυτών.

Ορίζουμε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

Γενικά για τη χωροθέτηση
·         Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση δύο τύπων στεγάστρων :
1)Τύπος (α) για πεζοδρόμια πραγματικού πλάτους 3,20 μ. και άνω,
2)Τύπος (β) για πεζοδρόμια πραγματικού πλάτους από 2,50 μ. έως 3,20 μ.
3)Για πεζοδρόμια κάτω των 2,50 μ. δεν προβλέπεται στέγαστρο, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να διευρυνθεί το πλάτος του πεζοδρομίου.

·         Ως πραγματικό πλάτος νοείται το πλάτος του πεζοδρομίου από την οικοδομική γραμμή (ή από τυχόν φυσικά εμπόδια, όπως εξωτερικές κλίμακες ανόδου ή καθόδου σε υπόγεια, περιφράξεις προκηπίων, προεξοχές ισογείων) ως το κράσπεδο της οδού, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προεξοχών – επεκτάσεων του πεζοδρομίου στις στάσεις, εφόσον υφίστανται ή πρόκειται να κατασκευαστούν στα πλαίσια του παρόντος έργου

·         Για την τοποθέτηση στεγάστρου θα πρέπει το ελεύθερο ύψος πάνω από το κοινόχρηστο πεζοδρόμιο να είναι τουλάχιστο 3,50 μ. μετρούμενο από την τελική στάθμη του πεζοδρομίου έως την κάτω παρειά εξωστών, προβολέων, κατακόρυφων επιγραφών καταστημάτων ή άλλων προεξοχών.

·         Το στέγαστρο τοποθετείται σε κάθε περίπτωση σε υποχώρηση κατά 0,50 μ. από το κράσπεδο.

·         Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα του πλάτους του πεζοδρομίου, θα πρέπει να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών καθ’ όλο το μήκος και το πλάτος που καταλαμβάνει το στέγαστρο, δηλαδή να μην αναγκάζονται οι πεζοί να βαδίσουν επί του οδοστρώματος. Πρέπει να εξασφαλίζεται συνεχής ελεύθερη όδευση πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ.

·         Η θέση εγκατάστασης του στεγάστρου θα είναι ορατή από τον οδηγό του λεωφορείου και τους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών και δε θα παρεμποδίζεται από οποιαδήποτε άλλη κατασκευή – εγκατάσταση ή φυσικό εμπόδιο.

·         Στα στέγαστρα που θα τοποθετηθούν σε αφετηρίες ή τέρματα γραμμών, στα οποία δεν έχει κατασκευαστεί Σταθμός Μετεπιβίβασης, θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα – κουπαστή στην κύρια όψη του στεγάστρου για την τήρηση της προτεραιότητας  και την ασφαλή επιβίβαση στο λεωφορείο.

·         Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέραν του ενός όμοιων στεγάστρων ανά στάση. Εφόσον το πλήθος των εξυπηρετούμενων επιβατών και των διερχόμενων λεωφορειακών γραμμών είναι μεγαλύτερο από το σύνηθες (όπως προκύπτει από μελέτη ή με υπόδειξη του ΟΑΣΘ), τότε επιτρέπεται η τοποθέτηση και δεύτερου στεγάστρου υπό την προϋπόθεση ότι το πρώτο κατά την φορά της οδικής κίνησης δεν φέρει διαφημιστικό πλαίσιο, για λόγους ασφαλείας και ορατότητας ή θα φέρει μόνο στην πλάτη (παράλληλα) προς τον άξονα της οδού.

Γενικές απαιτήσεις (ισχύουν και για τους δύο τύπους)

Α. Μορφολογικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά και κατασκευή στεγάστρου

v  Τα στέγαστρα θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή, να διαθέτουν λειτουργικότητα και προσαρμογή στο περιβάλλον και να συνδυάζονται με τις κατακόρυφες σημάνσεις των στάσεων σ’ ένα αρμονικό σύνολο. Θα πρέπει να παρέχουν την απαραίτητη προστασία στους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών από τις καιρικές συνθήκες κατά το χρόνο αναμονής τους και να εξασφαλίζουν ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις με εξαίρεση εκείνη που φέρει διαφημιστικό πλαίσιο.

v  Η κατασκευή των στεγάστρων θα πρέπει να γίνεται με υλικά υψηλών μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων και προδιαγραφών που θα παρέχουν καλαίσθητη εμφάνιση, θα ανθίστανται σε βανδαλιστικές ενέργειες και δε θα αλλοιώνονται από την επίδραση των καιρικών περιβαλλοντικών συνθηκών. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των στεγάστρων απαιτείται να συνεργάζονται απόλυτα μεταξύ τους για τις περιπτώσεις μεταβολών της θερμοκρασίας και μηχανικών καταπονήσεων. Η κατασκευή δεν πρέπει να φέρει αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.

v  Τα στέγαστρα πρέπει να διαθέτουν φωτισμό και να εξασφαλίζεται πλήρως η προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς και η προστασία των χρηστών από το ηλεκτρικό ρεύμα.

v  Τα στέγαστρα είναι χρήσιμο να διαθέτουν μεμονωμένα καθίσματα (σταθερά ή ανακλινόμενα), εφόσον επιτρέπεται από το είδος του στεγάστρου ή ενιαία.

v  Σε κάθε στέγαστρο θα τοποθετείται καλάθι αχρήστων, σε σημείο που να μην εμποδίζει τους επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς.

v  Θα προβλεφθεί υποχρεωτικά ειδικό πλαίσιο στο στέγαστρο, διαστάσεων 50Χ70 τουλάχιστον, όπου θα αναρτώνται πληροφορίες ή/και χάρτης διερχομένων αστικών συγκοινωνιών, το οποίο θα είναι από ανθεκτικό και αντιβανδαλιστικό υλικό, θα επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών καθώς και δε θα επιτρέπει την συγκέντρωση υγρασίας. Το πληροφοριακό υλικό (σε ελληνικά και αγγλικά) θα συντάσσεται και θα επικαιροποιείται με μέριμνα και δαπάνη του Δήμου Θερμαϊκού και θα τοποθετείται με ευθύνη του παραχωρησιούχου.

v  Στις 3 πλευρές του στεγάστρου (εξαιρούμενης της οπίσθιας), θα υπάρχουν καλαίσθητα πλαίσια στα οποία θα αναγράφονται α) οι ονομασίες των στάσεων, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες β) η ονομασία του Δήμου Θερμαϊκού και το λογότυπου του Δήμου γ) ο α/α της στάσης, εφόσον οριστεί.

Β. Συντήρηση & καθαρισμός στεγάστρου
o   Η κατασκευή του στεγάστρου σχεδιάζεται έτσι ώστε να διευκολύνει τις εργασίες καθαρισμού και δεν πρέπει να φέρει σημεία συγκέντρωσης ακαθαρσιών και απορριμμάτων.

o   Τα στέγαστρα είναι απαραίτητο να διαθέτουν κατάλληλη διάταξη συλλογής και όδευσης των όμβριων προς το έδαφος.

o   Η συντήρηση και ο καθαρισμός του στεγάστρου θα γίνεται από τον παραχωρησιούχο, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντηρήσεων καθαρισμού που θα συμφωνηθεί με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού.

o   Σε περίπτωση καταστροφής του στεγάστρου, ο παραχωρησιούχος προβαίνει σε άμεση αντικατάσταση του, το αργότερο μετά από 2 ημέρες μετά την έγγραφη ειδοποίηση του. Σε περίπτωση παραβίασης της προθεσμίας, ο Δήμος Θερμαϊκού προβαίνει στην αποξήλωση του κατεστραμμένου στεγάστρου και επιβαρύνει τον παραχωρησιούχο με τη σχετική δαπάνη αποξήλωσης και μεταφοράς.


Γ. Εγκρίσεις – Πιστοποιήσεις

o   Πριν την τοποθέτηση των στεγάστρων, θα υποβληθούν και θα εγκριθούν από την
Δ.Τ. Υ. &Περ/ντος του Δήμου Θερμαϊκού οι εξής πρότυπες μελέτες για κάθε τύπο στεγάστρου :
§  Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής, με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τεχνική περιγραφή, υπογεγραμμένη από Αρχιτέκτονα μηχανικό με δικαίωμα υπογραφής για τη συγκεκριμένη μελέτη
§  Στατική μελέτη εφαρμογής του μεταλλικού φορέα υπογεγραμμένη από Πολιτικό Μηχανικό με δικαίωμα υπογραφής για τη συγκεκριμένη μελέτη
§  Ηλεκτρολογική μελέτη από εφαρμογής υπογεγραμμένη από Ηλεκτρολόγο μηχανικό με δικαίωμα υπογραφής για τη συγκεκριμένη μελέτη
   Ο παραχωρησιούχος θα πρέπει να συμμορφωθεί σε τυχόν παρατηρήσεις ή διορθώσεις των μελετών και εφόσον ζητηθεί θα κατασκευάσει ή θα προσκομίσει πρότυπο δείγμα στεγάστρου προς λεπτομερέστερο έλεγχο σε χώρο που θα του υποδειχθεί από το Δήμο Θερμαϊκού.
o   Όλα τα τοποθετούμενα υλικά, οι συνδέσεις, κολλήσεις και στερεώσεις και ιδίως η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα συμμορφώνονται προς τις νόμιμες προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας, θα διαθέτουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και θα υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Θερμαϊκού.

Δ. Ελάχιστες κατασκευαστικές απαιτήσεις
1. Θεμελίωση
Η θεμελίωση γίνεται μέσω των εξεχόντων φερόντων στοιχείων (κατακόρυφοι κοιλοδοκοί) του στεγάστρου σε βάσεις από σκυρόδεμα C20/25 χωρίς οπλισμό, διαστάσεων 50εκ.Χ50εκ. Χ50εκ.
Για τη θεμελίωση του διαφημιστικού πλαισίου χρησιμοποιούνται δύο αγκύρια με περικόχλια ρύθμισης καθετότητας τα οποία πακτώνονται σε σκυρόδετη βάση διαστάσεων 100εκ.Χ70εκ.

2. Μεταλλικός φορέας στεγάστρου
Ο σκελετός – φορέας των στεγάστρων θα είναι μεταλλικός είτε από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο είτε από αλουμίνιο εξ ολοκλήρου ανοδιωμένο, τετραγωνικής διατομής, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε δύο στάδια (priemier και τελικό εποξειδικό χρώμα) με εγγύηση διάρκειας ζωής άνω των 10 ετών, σε απόχρωση επιλογής του Δήμου.

3. Ενδεικτική πινακίδα στάσεως
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν στις όψεις του στεγάστρου θα κατασκευαστούν ενδεικτικά από τα εξής υλικά : χαλυβδοελάσματαST πάχους 3mm και πολυκαρβονικά γαλακτερά φύλλα πάχους 2 mm.

4. Επικάλυψη στεγάστρου
Η μορφή της στέγης (τοξωτή, επίπεδη) δεν είναι δεσμευτική, όμως πρέπει να φέρει τις κατάλληλες κλίσεις για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων, να διαθέτει ενσωματωμένες υδρορροές και να έχει τις κατάλληλες αντοχές για τη συνήθη χιονόπτωση και ανεμοπίεση.
Οι υδρορροές θα είναι από γαλβανισμένη στρατζαριστή λαμαρίνα πάχους 4 mm και θα διοχετευτούν κατακόρυφα τα όμβρια στο ρείθρο της οδού.
Η επικάλυψη του στεγάστρου θα αποτελείται από ειδικά αδιαφανή πολυκαρβονικάκυψελωτά φύλλα πάχους 4 mm, τα οποία φέρουν ειδική επίστρωση για προστασία από το υπεριώδης φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Θα είναι άθραυστα, άκαυστα και θα επιτυγχάνουν την κατακράτηση κατά 85% της ηλιακής ακτινοβολίας, για την επαρκή σκίαση του χώρου αναμονής επιβατών.
Το εσωτερικό ωφέλιμο ύψος συμπεριλαμβανομένου και του φωτισμού θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 2,10 μ.

5. Καθίσματα
Τα καθίσματα θα είναι ειδικής σχεδίασης, σταθερά ή ανακλινόμενα, τουλάχιστον τριών θέσεων.

6. Διαφημιστικό πλαίσιο
Στην πλευρά που βρίσκεται στο αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του στεγάστρου, επιτρέπεται να τοποθετείται διαφημιστική πινακίδα τύπου «ρακέτα» και σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012, επιτρέπεται η τοποθέτηση στην παράλληλη προς τον άξονα της οδού, πλευρά (πλάτη) των στεγάστρων. Όταν τοποθετούνται πλαίσια σε δύο πλευρές των στεγάστρων πρέπει στην πλάτη αυτών : (α) να εξασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος μήκους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου καθ’ όλο το ύψος αυτής και (β) να εξασφαλίζεται η δυνατότητα τοποθέτησης χάρτη αστικών συγκοινωνιών, όπως στην παρ. Α.6 της παρούσας. Η προβολή της διαφήμισης επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών.
Η ρακέτα θα είναι διπλής όψης, αυτοφωτιζόμενη, σταθερής ή εναλλασσόμενης διαφήμισης με εναλλασσόμενο μήνυμα συχνότητας όχι μικρότερης του ενός μηνύματος ανά 10 λεπτά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 52138/2003.
Το πλαίσιο μέγιστων διαστάσεων 1,40Χ2,00 μ. (πλάτος Χ ύψος) σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 52138/2003, θα είναι από χαλυβδοελάσματαST 37 πάχους 2 mm κατάλληλα διαμορφωμένα (κοπή – διάτρηση – κάμψη) σε ειδικά αυτόματα μηχανήματα.
Οι κορνίζες θα είναι από ειδικό προφίλ αλουμινίου, γυαλισμένο και ανοδιωμένο με γωνίες χυτοπρεσσαριστές αλουμινίου. Το μοντάρισμα γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες. Θα προβλέπονται κατάλληλες υποδοχές για το διαφανές φύλλο και τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας.
Τα διαφανή φύλλα θα είναι κατασκευασμένα από κρύσταλλο security πάχους 6 mm.  
Τα γαλακτερά φύλλα θα είναι κατασκευασμένα από συμπαγές πολυκαρβονικό υλικό πάχους 1,5 mm ή ειδικό αδιαφανές ύφασμα. Θα έχουν εξαιρετικές ιδιότητες διάχυσης του φωτός για την επίτευξη ομοιόμορφου φωτισμού της πινακίδας και θα είναι ενισχυμένα με ειδικό προφίλ αλουμινίου ώστε να δημιουργείται στιβαρό πλαίσιο ανάρτησης αφίσας.

7. Βαφές
Για τη βαφή των μεταλλικών μερών λαμβάνουν χώρα τα εξής στάδια :
o   Μηχανικός καθαρισμός
o   Χημικός καθαρισμός και απολύμανση (φωσφάτωση)
o   Βαφή ηλεκτροστατική φούρνου με πούδρα πάχους 100Χ120 m

8. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (συμβατική)

Τροφοδοσία : Ηλεκτρολογικός πίνακας (PILLAR)
Επιθυμητές διαστάσεις : 800Χ1000Χ300 mm
Η παροχή ηλεκτρικής ισχύος θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ μέσω κατάλληλου ηλεκτρικού πίνακα, ξεχωριστού για κάθε στέγαστρο.
Ο πίνακας διανομής θα χωρίζεται σε δύο μέρη, θα έχει δύο πόρτες, εκ των οποίων η μια θα φέρει τζάμι για την ανάγνωση του μετρητή της ΔΕΗ. Στο ένα θα εγκατασταθεί ο μετρητής και στο άλλο η στεγανή διανομή. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόματα και οι εντολές (ON-OFF) θα δίδονται από φωτοκύτταρο ρυθμιζόμενης ευαισθησίας ή χρονοδιακόπτη με δυνατότητα επιλογής.
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 mm τουλάχιστον, ηλεκτροστατικά βαμμένη, στεγανός προστασίας IP 55. Η κατασκευή του πίνακα θα είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανα του να είναι εύκολα προσιτά και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους.
Ο κατά τον παραπάνω τρόπο συγκροτούμενος πίνακας θα φέρει εσωτερικό κοχλία γείωσης για σύνδεση με το δίκτυο γείωσης της εγκατάστασης. Ο κοχλίας αυτός εσωτερικά θα είναι γεφυρωμένος με χάλκινη πλάκα γείωσης 500Χ500Χ3 mm όπως περιγράφεται παρακάτω.
Όλοι οι κοχλίες γείωσης των ηλεκτρικών συνδέσεων θα είναι ηλεκτρικά επιψευδαργυρωμένοι ή επικαδμιωμένοι.
Το pillar θα εδράζεται σε κατάλληλη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους τουλάχιστον 50 cm η οποία θα φέρει τους κοχλίες με τους οποίους θα το στερεώνει.

Υπόγειο δίκτυο
Το στέγαστρο θα ηλεκτροδοτηθεί με υπόγειο καλώδιο τροφοδοσίας ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 (ελάχιστη διατομή) εντός κατάλληλου σιδηροσωλήνα (θα τοποθετηθεί ένα επιπλέον καλώδιο με τα ίδια χαρακτηριστικά στον ίδιο σωλήνα σε περίπτωση χρήσης κυλιόμενης διαφημιστικής πινακίδας) από το pillar διανομής και θα εγκιβωτιστεί σε τσιμέντο. Αγωγός γείωσης γυμνός Cu 25mm2 θα οδεύει μαζί με τον αγωγό τροφοδοσίας αλλά εκτός σωλήνα και θα γειώνει μέσω κατάλληλου ακροδέκτη το στέγαστρο στη βάση του με πρόβλεψη να είναι αδύνατη η διάβρωση της επαφής ακροδέκτη – στέγαστρο.
Επιπλέον για τη βέλτιστη γείωση του στεγάστρου θα τοποθετηθεί πλάκα γείωσης 500Χ500Χ3 mm με την επιφάνεια κατακόρυφη και το πάνω μέρος της να βρίσκεται σε βάθος τουλάχιστον ενός μέτρου (1μ.). Η σύνδεση της πλάκας με τη βάση του στεγάστρου θα γίνει μέσω αγωγού γείωσης γυμνού Cu 25mm2 και κατάλληλων ακροδεκτών με πρόβλεψη να είναι αδύνατη η διάβρωση της επαφής ακροδέκτη – στεγάστρου.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των στεγάστρων πρέπει να συμμορφώνεται με τον ισχύοντα κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
Η όλη κατασκευή θα ελέγχεται για τυχόν διαρροές και εσφαλμένες γειώσεις του σκελετού. Κάθε στέγαστρο θα ασφαλίζεται με αυτόματο διακόπτη διαφυγής έντασης 25Α, 30mA και μικροαυτόματο Β4Α, 6 ΚΑ (ένα επιπλέον μικροαύτοματο σε περίπτωση κυλιόμενης διαφημιστικής πινακίδας) που θα είναι τοποθετημένα σε τοπικό pillar ή σε περίπτωση εναέριου δικτύου, σε κατάλληλο κιβώτιο, το οποίο θα παρέχει προστασία τουλάχιστο ΙΡ54 και θα είναι τοποθετημένο επί του στεγάστρου σε θέση μη προσβάσιμη από το κοινό.
Μεταξύ των ηλεκτρολογικών (π.χ. πλαίσια φωτιστικών σωμάτων. Διατάξεις συνδεσμολογιών – κλέμεςκ.λ.π.) και του στεγάστρου θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη μόνωση 1.000 V.
Όλα τα στοιχεία του στεγάστρου θα πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένα ώστε να παρέχουν επαρκή ασφάλεια στο κοινό.
Οι καλωδιώσεις εντός του στεγάστρου θα οδεύουν προστατευμένες εντός εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα.

Ηλεκτρικοί λαμπτήρες
Οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φθορισμού Τ5 κατάλληλης ισχύος με χρήση ηλεκτρονικών ballast. Το συνολικό επίπεδο φωτισμού που θα επιλεγεί θα πρέπει να προάγει τους σκοπούς της διαφήμισης αλλά και να βελτιώνει το αισθητικό αποτέλεσμα του περιβάλλοντα χώρου.
Ο φωτισμός του στεγάστρου θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώνει τις συνθήκες ασφαλείας των πεζών και να παρέχει αίσθηση άνετης αναμονής των ανθρώπων κάτω και γύρω από το στέγαστρο.
Οι παραπάνω απαιτήσεις ικανοποιούνται ενδεικτικά ως εξής :
α) Στην ρακέτα : 8 λαμπτήρες φθορισμού Τ5 ισχύος 28W τάσης λειτουργίας 230 V, μήκους 1115mm, θερμοκρασίας χρώματος 6.400 Κ έκαστος.
β) Στις ενδεικτικές πινακίδες στάσεως από 1 λαμπτήρα φθορισμού Τ5 ισχύος 14W τάσης λειτουργίας 230V, μήκους 549mm, θερμοκρασίας χρώματος 6.400Κ

Ειδικές απαιτήσεις – χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ Α

·         Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,20 μ. και άνω, και τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 3,20 μ. (1,20 μ. πλάτος στεγάστρου + 0,50 μ. απόσταση από κράσπεδο + 1,50 μ. ελεύθερη όδευση ΑΜΕΑ) και άνω. Το μήκος του στεγάστρου θα είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του πλάτους του.
·         Η οπίσθια όψη (πλάτη) δύναται να είναι πλήρως κλειστή από διαφανές πλαίσιο ή να φέρει διαφημιστικό πλαίσιο διπλής όψης (ρακέτα). Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει στην πλάτη να διασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος πλάτους 1,0 μ. Η αριστερή πλάγια πλευρά δύναται να φέρει διαφημιστικό πλαίσιο (ρακέτα) διπλής όψης, ενώ η δεξιά πλευρά θα είναι τελείως ελεύθερη.
·         Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση διαφήμισης ή πληροφοριακών εντύπων κ.λ.π. σε άλλες θέσεις πλην των προβλεπομένων.
·         Το στέγαστρο θα φέρει καθίσματα τουλάχιστον τριών θέσεων, σταθερά ή ανακλινόμενα.

ΤΥΠΟΣ Β

·         Στέγαστρα με πλάτος από 1,00 μ. – 1,20 μ. και τοποθετούνται σε πεζοδρόμια  πλάτους 2,50 μ. – 3,20 μ. Το μήκος του στεγάστρου θα είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του πλάτους του.
·         Στον τύπο αυτό δεν τοποθετείται διαφημιστικό πλαίσιο, ή εναλλακτικά δύναται να τοποθετηθεί στην πλάτη του καθίσματος (τύπου «ρακέτα» διπλής όψης). Στη δεύτερη περίπτωση στην πλάτη πρέπει να διασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος πλάτους 1,00 μ.
·         Δύναται να υπάρχει μόνο οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το στέγαστρο είναι τελείως ανοικτό.
·         Ο τύπος αυτός μπορεί να εξοπλιστεί μόνο με ανακλινόμενα καθίσματα.

Στάσεις στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν στέγαστρα αναμονής επιβατών:

Τοπική Κοινότητα Μεσημέριου

Ονομασία στάσεων:

·         Σχολείο (Μετάβαση),προτεινόμενου τύπου Α
·         Σχολείο  (Επιστροφή), προτεινόμενου τύπου Β
·         Νέο Τέρμα, προτεινόμενου τύπου Α

Δημοτική Kοινότητα  Επανομής

Oνομασία στάσεων:

·         ΙΕΚ Επανομής (με μετακίνηση ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενη από τη νομοθεσία αποστάσεις), , προτεινόμενου τύπου Β
·         Πλατεία – χώρος στάθμευσης (με μετακίνηση ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενη από τη νομοθεσία αποστάσεις) (στο κέντρο της Επανομής), προτεινόμενου τύπου Β
·         Πλατεία (με μετακίνηση ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενη από τη νομοθεσία αποστάσεις) (στο κέντρο της Επανομής), προτεινόμενου τύπου Β
·         Πλατεία (στο κέντρο της Επανομής), προτεινόμενου τύπου Β
·         Σχολείο –οδός  25ης Μαρτίου με κατεύθυνση προς το κέντρο της Επανομής, προτεινόμενου τύπου Β

Τοπική Κοινότητα Κερασιάς

Oνομασία στάσεων:

·         Θεσ/κης – Ν. Μηχανιώνας (Νο 8, 1η Στάση προς Ν. Μηχανιώνα), προτεινόμενου τύπου Β
·         Θεσ/κης – Ν. Μηχανιώνας (Νο 9, 2η Στάση προς Ν. Μηχανιώνα), προτεινόμενου τύπου Β
·         Θεσ/κης – Ν. Μηχανιώνας (Νο 10, τελευταία στάση προς Θες/νικη), προτεινόμενου τύπου Α


Δημοτική Κοινότητα  Ν. Μηχανιώνας

Oνομασία στάσεων:

·         Γυμνάσιο, προτεινόμενου τύπου Β
·         Πλατεία Ν. Μηχανιώνας – Εκκλησία, προτεινόμενου τύπου Α
·         Εκκλησία, προτεινόμενου τύπου Β

Δημοτική Κοινότητα Περαίας

Oνομασία στάσεων:

·         Αμπελοκήπων(EUROBANK), προτεινόμενου τύπου Β
·         Αμπελοκήπων(ΟΤΕ), προτεινόμενου τύπου Β
·         Ανθέων 110, προτεινόμενου τύπου Β
·         Ανθέων 103, προτεινόμενου τύπου Β

Δημοτική Κοινότητα Ν. Επιβατών

Oνομασία στάσεων:

·         25ης Μαρτίου (μετάβαση – προς Ν. Μηχανιώνα), προτεινόμενου τύπου Α
·         25ης Μαρτίου (επιστροφή), προτεινόμενου τύπου Β
·         Ανθέων  (Αστυνομία), προτεινόμενου τύπου Β

Καλείται η Δ.Ε.Δ.  να αποφασίσει σχετικά. {Ενημέρωση}

    Παρακαλώ κατά την αναδημοσίευση να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το tsounami
    Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, διασκευή ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του παρόντος Ιστολογίου, χωρίς την παραπομπή στην πηγή (Νόμος 2121/1993).
    copyright: Tsounami 2018